Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020

(14:13 | 17/08/2018)

Sáng ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự, chủ trì hội nghị; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


                                                                                       Quang cảnh hội nghị

 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho biết qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra thực hiện khá tốt (có 9 chỉ tiêu đạt khá, 7 chỉ tiêu vượt). Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,94%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.892 USD. Thực hiện các khâu đột phá đạt được một số kết quả tích cực, nhất là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng phát triển huyện đảo Phú Quốc tạo động lực phát triển của tỉnh… Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm tốt hơn; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm mỗi năm 1,79%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền, biên giới quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện. Chú trọng nhiều hơn công tác củng cố tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế. Tính từ năm 2015 đến nay, đã tinh giản 1.541 biên chế, đạt 41,14% kế hoạch; trong đó, khối Đảng và đoàn thể tinh giản 121 biên chế (đạt 61,71%% kế hoạch), khối Nhà nước tinh giản 1.420 biên chế (đạt 39,9% kế hoạch). Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều tiến bộ, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và những vấn đề bức xúc, dư luận đặt ra, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Tổ chức bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục được kiện toàn.

Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em, cho rằng: Để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội về tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8,5% trở lên trong cả nhiệm kỳ, thì 2 năm còn lại (2018-2020) bình quân mỗi năm phải tăng 11% (đây là phương án cao, khó thực hiện). Theo điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (Quyết định số 388/QĐ-TTg, ngày 10-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ), thì tốc độ tăng trưởng cả nhiệm kỳ là 7,69%, hai năm còn lại bình quân mỗi năm phải tăng 8,13% (đây là phương án khả thi)… Cùng với đó, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng đối tượng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… Hàng năm, giữ vững tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh theo hướng dẫn của Trung ương và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 85% trở lên. Chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế qua 2 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, không quá chú trọng đến sản lượng lương thực mà quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng 4 vùng du lịch trọng điểm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Quan tâm đời sống của hộ nghèo, người lao động trong các doanh nghiệp; có chính sách hỗ trợ kịp thời, hợp lý, kết hợp chặt chẽ giữa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo một cách căn cơ, hiệu quả hơn… Tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa X về xây dựng khu vực phòng thủ đến tất cả các cấp, các ngành và mọi người dân.

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên thông qua việc đưa công tác tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào thực chất; đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, điều động, luân chuyển cán bộ nhằm tạo nguồn cho các nhiệm kỳ kế tiếp… Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, phấn đấu đạt mức cao nhất chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra. Chuẩn bị văn kiện và nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, trong đó tập trung nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tích cực huy động các nguồn vốn, ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng đồng bộ, từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, cảng biển, giao thông nông thôn để tạo liên kết vùng thúc đẩy phát triển. Chú trọng đầu tư phát triển Phú Quốc để thật sự phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng, đồng thời tác động lan tỏa đến các vùng khác trong tỉnh./.

Quốc Tuấn