Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác tuyên giáo

(10:52 | 24/09/2018)

Sáng ngày 24/9/2018, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư về công tác tuyên giáo. Các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự, chủ trì.


                                                      Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Tại hội nghị, hơn 2.100 đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư.

Các đại biểu tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn về công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, sinh viên của tỉnh; công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo trong công tác tham mưu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Công tác nắm tình hình, biện pháp phối hợp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Vai trò của báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức lực lượng đấu tranh trên không gian mạng trong hệ thống ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục quán triệt các nội dung chỉ thị, kết luận và kế hoạch của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Hàng năm, xem xét đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị, kết luận và kế hoạch của Tỉnh ủy gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và có giải pháp thực hiện những năm tiếp theo./.

Quốc Tuấn