Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2018

(13:41 | 12/11/2018)

Sáng 12/11/2018, UBND tỉnh tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì cuộc họp.


                          Thành viên UBND tỉnh họp thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2018.

 

Tại kỳ họp này, Thành viên UBND tỉnh sẽ thảo luận và cho ý kiến về các tờ trình, báo cáo trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2018 như:

1. Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019.

3. Tờ trình dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2019.

4. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

5. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

6. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

8. Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) tiền sử dụng đất đối với các dự án tái định cư quy định tại Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh.

9. Tờ trình về việc vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trả nợ gốc năm 2019.

10. Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017.

11. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán năm 2019.

12. Tờ trình đề nghị dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

13. Tờ trình phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019.

14. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

15. Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

16. Tờ trình dự thảo Nghị quyết danh mục các dự án mà phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

17. Tờ trình dự thảo Nghị quyết đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

18. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy hoạch phân khu xây dựng cụm cảng Hà Tiên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000.

19. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Đường 3/2 nối dài (đoạn qua địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành) theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT.

20. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ngoài ra, Thành viên UBND tỉnh cũng cho ý kiến về những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh gồm:

1. Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 về việc ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Quyết định ban hành quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp.

3. Quyết định về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Minh Ngọc