Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Đại biểu HĐND tỉnh đánh giá mức tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

(13:31 | 07/12/2018)

Ngày 06/12, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.


                                   Đại biểu HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn quy định việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ. Đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực, Trưởng các Ban HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Thành viên khác của UBND tỉnh.

Phát biểu quán triệt trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em yêu cầu đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Tại Kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 chức danh, có 02 chức danh không lấy phiếu tín nhiệm do không đủ thời gian 9 tháng kể từ khi được HĐND tỉnh bầu đến thời gian lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả đánh giá tín nhiệm cụ thể như sau:

STT

Họ và tên, chức danh

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em

54

6

0

2

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Thăng

50

10

0

3

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Thị Ngọc Sương

52

8

0

4

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Trần Quốc Việt

45

15

0

5

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Lưu Trung

53

6

1

6

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Mau

54

6

0

7

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Trần Văn Mứng

54

6

0

8

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Danh Nhỏ

36

23

1

9

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng

57

3

0

10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn

42

18

0

11

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng

43

16

1

12

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Huỳnh Vĩnh Lạc

40

19

1

13

Giám đốc Công an tỉnh Bùi Tuyết Minh

47

13

0

14

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đàm Kiến Thức

46

13

1

15

Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Nguyễn Văn Tâm

39

20

1

16

Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam

41

19

0

17

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Hữu Nghị

39

19

2

18

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Đức Chín

46

13

1

19

Giám đốc Sở Công Thương Ngô Công Tước

24

30

6

20

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Lộc

31

28

1

21

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quốc Anh

32

26

2

22

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Dũng

40

19

1

23

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Minh Giang

38

22

0

24

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Diệp Hoàng Du

36

23

1

25

Giám đốc Sở Du lịch Trần Chí Dũng

40

20

0

26

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Văn Sển

42

17

1

27

Giám đốc Sở Lao động-TBXH Đặng Hồng Sơn

40

19

1

28

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thanh Việt

37

22

1

29

Giám đốc Sở Ngoại vụ Văn Công Đấu

39

20

1

30

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Minh Công

34

24

2

Đỗ Quỳnh