Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

(15:18 | 07/05/2020)

Ngày 07/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì họp Thành viên UBND tỉnh để thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh xem xét quyết định tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

                 
                                                           Thành viên UBND tỉnh tham dự cuộc họp.

 

Thành viên UBND tỉnh đã xem xét cho ý kiến và thống nhất thông qua các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung chi, mức chi hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; quy định nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021.

Thành viên UBND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua 03 tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành chính sách đặc thù thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Thành viên UBND tỉnh cũng đã thảo luận cho ý kiến và thống nhất ban hành các quyết định quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; quyết định quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh; quyết định về việc phân công, phân cấp việc đăng ký và quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh; quyết định về việc ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang./.

Đỗ Quỳnh