Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Chính trị

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018

(13:50 | 11/01/2019)

Ngày 10/01, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ngành tỉnh, cấp huyện tham dự tại điểm cầu Kiên Giang.


                                                           Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang.

 

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Tham gia giải quyết có hiệu quả hơn nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, gắn với việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm.

Năm Dân vận chính quyền 2018 đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường; công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc; dân chủ, công khai minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt thực hiện trong cả hệ thống chính trị; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được thực hiện tốt và đạt kết quả thiết thực.

Phương hướng năm 2019 được xác định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung dân vận chính quyền, đó là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực thi pháp luật; thể chế hoá; giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khiếu kiện phức tạp, đông người; đạo đức công vụ; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền; góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác dân vận của các cấp các ngành từ Trung ương tới địa phương trong năm qua. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về chủ trương, giải pháp công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu gắn với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công khai lịch tiếp công dân. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo có năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng phát triển đô thị. Khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm thay đổi về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu./.

Xuần Quỳnh