Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Chính trị

Kiên Giang thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

(17:20 | 10/04/2019)

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thể hiện chủ trương xuyên suốt, mang tính nhất quán của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chứng tỏ năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được nâng lên tầng nấc mới, mức độ mới nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng.


               11 quốc gia thành viên ký kết CPTPP ngày 9.3.2018 (giờ Hà Nội) tại Thủ đô Santiago de Chile của Chile

 

Để thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nội dung Hiệp định CPTPP, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đó là:

Về mục đích yêu cầu: Tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ có hiệu quả Hiệp định CPTPP; nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và địa phương, các tổ chức, cá nhân hiểu về tầm quan trọng và sự tác động của Hiệp định CPTPP đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các sở, ban, ngành và địa phương; giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và người dân; thực hiện có hiệu quả việc phổ biến thông tin về chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai Hiệp định CPTPP; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng tốt các cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu khi triển khai Hiệp định CPTTP.

Các nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Về công tác tuyên truyền: Tăng cường phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP bằng nhiều hình thức, thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, tổ chức tập huấn, hội thảo..., phù hợp cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về một số lĩnh vực: Đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm công, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông, lâm, ngư nghiệp, lao động, môi trường... nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực hiện Hiệp định CPTPP. Tăng cường công tác thông tin, dự báo về thị trường xuất, nhập khẩu; thị trường trong nước để ứng phó với sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu; cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, những quy định về quản lý xuất, nhập khẩu hàng hóa của các nước, đặc biệt là 10 thành viên còn lại thuộc Hiệp định CPTPP. Cử đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin về Hiệp định CPTPP nói riêng và các hiệp định thương mại tự do (FTA) nói chung từ Bộ Công Thương, các đơn vị có liên quan. Tăng cường quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng trên trường quốc tế, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và địa phương nước ngoài. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh trong việc cung cấp thông tin về thương mại, đầu tư, xúc tiến phục vụ doanh nghiệp.

Về hoàn thiện pháp luật, thể chế: Triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ khác của Việt Nam khi tham gia Hiệp định CPTPP. Áp dụng trực tiếp các cam kết đã đủ rõ, đủ chi tiết được quy định trong Phụ lục 2 Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có liên quan. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của tỉnh để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với Hiệp định CPTPP. Cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung có liên quan. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP tại các bộ, ngành, để đảm bảo việc thực thi được hiệu quả.

Về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và phát triển nguồn nhân lực: Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Chương trình hành động số 210/CTr-UBND, ngày 18/5/2017, của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 05/11/2016, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), về một số chủ trương, chính sách lớn tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh nền kinh tế; Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 20/7/2018, của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018, của Chính phủ, về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong đó chú trọng: Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị - Hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh. Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đồng thời triển khai các biện pháp liên kết trong sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, thực hiện nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh góp phần hình thành và phát triển chuỗi cung ứng phù hợp với cam kết quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, thực hiện quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với cam kết quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Nâng cao năng lực thực hiện phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn chuyển giao về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đối với doanh nghiệp nhà nước của tỉnh theo lộ trình. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và thanh toán không dùng tiền mặt đã được Chính phủ phê duyệt; triển khai kịp thời và chỉ đạo việc thực hiện chính sách tiền tệ trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện các tỷ lệ an toàn và các chuẩn mực trong hoạt động kinh doanh quản trị ngân hàng theo yêu cầu tiến trình hội nhập. Thực hiện có hiệu quả điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030, tập trung cơ cấu lại công nghiệp làm nền tảng phát triển nông nghiệp theo mô hình tiên tiến, an toàn, thân thiện với môi trường. Tiếp tục triển khai chương trình phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu; chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Hàng năm xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục triển khai mô hình hợp tác xã kiểu mới trong đó chú trọng nâng cao nguồn nhân lực hợp tác xã góp phần thực hiện tốt Luật Hợp tác xã năm 2012 trên cơ sở mang lại lợi ích cho thành viên, thông qua việc cam kết cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung vào các quốc gia ký kết Hiệp định CPTPP góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật - công nghệ, luật, tài chính... Tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Về nâng cao hiệu quả của các tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở, doanh nghiệp: Rà soát, áp dụng các quy định pháp luật về tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO.

Về thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp chống lại các hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tăng cường các biện pháp bảo tồn, bảo vệ các loài động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép, xử lý nghiêm minh khi phát hiện sai phạm. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, phấn đấu trong giai đoạn này tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về Luật Bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý ngay các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường. Đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đặc thù giai đoạn 2017-2020”./.

Ng.Lê Hồng