Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Tiềm năng Chương trình giáo dục phổ thông mới

(14:38 | 10/01/2019)

Chiều ngày 09/01, ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị trực tuyến về Chương trình giáo dục phổ thông mới cùng với các bộ, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Kiên Giang, do bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng với đại diện các sở, ngành, lãnh đạo các trường cùng tham dự.


                         Bà Nguyễn Thị Minh Giang (áo khoác đen ngoài cùng, hàng ghế đầu, dãy giữa) -
                                                    Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.

 

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm đang phát triển. Tuy nhiên những thành tựu về kinh tế của nước ta chưa vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, môi trường văn hóa còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa hội tụ các nhân tố để phát triển nhanh và bền vững. Chính vì điều đó, Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI, đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW, ngày 04/01/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các văn bản liên quan khác nhằm đẩy mạnh chất lượng và sự phát triển của nền giáo dục.

Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, xây dựng dựa trên quan điểm giáo dục con người toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về “đức, trí, thể, mỹ”. Kế thừa các nguyên lý giáo dục nền tảng như: “Học đi đôi với hành”, Lý luận gắn liền với thực tiễn”, “Giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục ở gia đình và xã hội”. Chương trình GDPT mới chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa Chương trình GDPT hiện hành nhưng được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn. Chương trinh GDPT mới định hướng phát huy tính tích cực của học sinh, khắc phục nhược điểm của phương pháp truyền thụ một chiều (nghĩa là chỉ có giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh). Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phổ biến và chỉ đạo áp dụng nhiều phương pháp giáo dục mới như mô hình: “Bàn tay nặn bột”, “Trường học mới”, “Giáo dục STEM”,…

Điểm nổi bật của Chương trình GDPT mới là giúp học sinh phát triển năng lực toàn diện của bản thân thông qua kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại, vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào đời sống có hiệu quả và sáng tạo. Chương trình này phân biệt rõ 02 giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 01 đến lớp 9) là chương trình thực hiện những nội dung liên quan với nhau của một số môn trong Chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích hợp, thực hiện tinh giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục, giảm hợp lý các môn học. Đồng thời, thiết kế một số môn học như (Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm,…) theo các chủ đề, tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn những chủ đề phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12), bên cạnh một số môn học bắt buộc, học sinh được lựa chọn những môn học và chuyên đề học tập phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.

Chương trình GDPT mới giúp giảm tải các môn học cho học sinh của cấp I, như sau: Lớp 1 và lớp 2 có 07 môn học, lớp 3 có 09 môn học, lớp 4 và lớp 5 có 10 môn học (Chương trình hiện hành thì từ lớp 1 đến lớp 3 có đến 10 môn học, còn lớp 4 đến lớp 5 có đến 11 môn học); đối với Trung học cơ sở (cấp II), Chương trình GDPT mới: Từ lớp 6 đến lớp 9 đều có 12 môn học. Trong khi Chương trình hiện hành thì lớp 6, 7 có 16 môn học, lớp 8, 9 có đến 17 môn học; Chương trình GDPT mới được áp dụng cho cấp Trung học phổ thông (cấp III), như sau: Từ lớp 10 đến lớp 12 đều có 12 môn học. Trong khi Chương trình hiện hành thì có đến 16 môn học được áp dụng cho lớp 10 và lớp 11, còn lớp 12 có đến 17 môn học…

Qua Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình GDPT mới, để nhân dân hiểu rõ hơn và cùng chung tay với Đảng và Nhà nước thúc đẩy sự nghiệp giáo dục; bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy phải đảm bảo vận dụng được công nghệ thông tin vào chương tình giảng dạy, chương trình quản lý để nâng tầm hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Chương trình GDPT mới, với quy trình và cách thức tổ chức, xây dựng và thử nghiệm chương trình, chủ trương “một chương trình nhiều sách giáo khoa và đa dạng hóa tài liệu giáo dục”,… cũng là kết quả nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ các nước có nền giáo dục phát triển. Chương trình này là kết quả của những đổi mới, thử nghiệm về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được tiến hành trong nhiều năm, ở cả 03 cấp trên cả nước, đồng thời cũng đã có tham khảo lý luận và kinh nghiệm quốc tế. Hy vọng, đây sẽ là một thành tựu lớn, vẻ vang trong sự nghiệp giáo dục của nước ta./.

Thiên Đăng