Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội

(17:10 | 27/02/2019)

Sáng ngày 27/02/2019, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị đánh giá thực chất kết quả hoạt động đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn dân cư. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì; cùng tham dự có đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


                                                                                       Quang cảnh hội nghị

 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Thái Châu Báu - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Công văn số 595-CV/TU, ngày 01-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện, nhất trí chủ trương đánh giá đúng thực chất đoàn viên, hội viên của các đoàn thể; nhất quán quan điểm không chạy theo thành tích, đánh giá đúng thực tế số lượng đoàn viên, hội viên. Nhiều nơi ban hành văn bản lãnh đạo, lập tổ khảo sát do ban dân vận cấp ủy chủ trì cùng với các đoàn thể thanh niên, nông dân, phụ nữ, hội cựu chiến binh tiến hành khảo sát đến chi, tổ hội, hộ gia đình đoàn, hội viên. Qua khảo sát đã nắm chắc số đối tượng, phân tích rõ số lượng, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị-xã hội trên đỉa bàn dân cư trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 518.783 đoàn viên, hội viên các đoàn thể, chiếm 38,9% so với đối tượng, giảm 111.689 người, tương đương 18,5% so với năm 2017 và giảm 19% so với năm 2015; hiện có 78.404 đoàn viên, hội viên đi lao động dài hạn ngoài tỉnh. Riêng đoàn viên, hội viên trên địa bàn dân cư 409.809 người, chiếm 30.93% so với tổng số đối tượng các đoàn thể là 1.318.321 người, chiếm 78,6% so tổng số đoàn viên, hội viên toàn tỉnh. Kết quả khảo sát cơ bản phản ánh thực chất số lượng đối tượng, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Phá biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo quán triệt mục tiêu, quan điểm Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 27-8-2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, có những giải pháp chỉ đạo tập trung thúc đẩy thực hiện có hiệu quả những chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đoàn thể đúng thực chất và tình hình thực tế của mỗi đoàn thể, địa phương… Từng đoàn thể tiếp tục rà soát, nắm chắc đối tượng theo Điều lệ quy định, phát triển đoàn viên, hội viên theo hướng “thà ít mà mạnh”. Hàng năm thực hiện đánh giá, xếp loại đoàn viên, hội viên và tổ chức đoàn thể đúng thực chất, theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, nhất là đối với cơ sở; rà soát, giao các chương trình, dự án về phát triển kinh tế-xã hội cho các đoàn thể thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn; nghiên cứu giao kinh phí cụ thể, tránh bình quân, để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi đoàn thể trong hoạt động./.

Quốc Tuấn