Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Vận động nhân dân giám sát thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(15:07 | 11/04/2019)

Tỉnh Kiên Giang phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18).


                                      Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh - Ảnh minh họa

 

Việc giám sát tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu được giao cho UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18. Công khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết này để nhân dân thực hiện quyền giám sát theo quy định. Cơ quan, đơn vị kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và hiệu quả trong đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, nội dung giám sát việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết số 18 của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương. Việc sắp xếp số lượng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã, ấp theo quy định của pháp luật. Việc phân bổ, sử dụng biên chế công chức, bố trí số lượng cấp phó cho các phòng chuyên môn của các sở, ngành và phòng chuyên môn các huyện, thành phố đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18, các chương trình, kế hoạch của Trung ương, địa phương. Trực tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân hoặc những hình thức khác gửi tới UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương để xử lý, trả lời cho nhân dân. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện Nghị quyết số 18 bằng nhiều hình thức sinh động, trực quan để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang đã có 13/25 cơ quan, đơn vị đã sắp xếp kiện toàn bộ máy và nhất thể hóa một số chức danh; hoàn thành đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các cơ quan, sở, ngành đã sắp xếp kiện toàn bộ máy, phòng chức năng như: Văn phòng UBND tỉnh, thanh tra, nội vụ, tư pháp, tài chính, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, lao động - thương binh và xã hội, thông tin - truyền thông, khoa học - công nghệ, ngoại vụ, công thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, giao thông vận tải.

Cấp huyện, qua sắp xếp giảm 24 đầu mối, giải thể 11 phòng dân tộc, 13 phòng y tế; thực hiện nhất thể hóa các chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND 5/15 đơn vị; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND 2/15 đơn vị. Cấp xã có 54/145 đơn vị nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 24/145 đơn vị bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND.

Tỉnh sáp nhập 2 trường cao đẳng thành Trường Cao đẳng Kiên Giang; hợp nhất 6 trung tâm y tế tuyến tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; tuyến huyện hợp nhất Trung tâm Y tế với Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; sáp nhập 8 Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng trên địa bàn tỉnh thành 3 Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông, giao thông, dân dụng và công nghiệp; giải thể 7 đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động không hiệu quả và hết nhiệm vụ…

Lê Huy Hải