Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Chuẩn bị tốt công tác: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số, lần thứ III năm 2019

(14:10 | 24/04/2019)

Chiều ngày 23/4, ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, tổ chức buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số, lần thứ III năm 2019. Thành phần tham dự gồm: Thành viên trong Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) và Trưởng phòng Văn hóa xã hội - Văn phòng UBND tỉnh.


                                      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại
                                             buổi làm việc với các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

 

 

Để đảm bảo tốt công tác chuẩn bị các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số và chuỗi hoạt động các sự kiện có liên quan; qua đó, tiếp tục đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc, vấn đề dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị trong nội bộ và nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý thức tự giác, sáng tạo của đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các cấp và các cơ quan có liên quan đến công tác dân tộc, lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội thông qua các hình thức thực hiện nhiệm vụ, công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể. Đánh giá được sự thiết thực và ý nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xóa đói, giảm nghèo.

Qua một buổi thảo luận của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan hoàn chỉnh kế hoạch và thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được đề ra./.

Thiên Đăng