Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Khen thưởng: Cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

(15:16 | 31/05/2019)

Sáng ngày 31/5, ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, chủ trì cuộc họp về xét, đề nghị khen cấp Nhà nước và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm 2018.


                   Quang cảnh cuộc họp xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

 

Thành phần tham dự, gồm: Thành viên theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên và Quyết định số 1670/QĐ-UBND tỉnh về việc thay đổi Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang.

Tại cuộc họp, Tổ giúp việc thông qua kết quả thẩm định những hồ sơ đạt năm 2018, đề nghị tặng thưởng, như sau:

Về danh hiệu “Chiến sỹ thi đua tỉnh Kiên Giang”, tiêu chuẩn để đạt được danh hiệu: Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để là căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh do người đứng đầu tỉnh xem xét, công nhận, cho 04 cá nhân.

Khen thưởng cấp Nhà nước “Huân chương Lao động hạng Ba”, dành cho tập thể tiêu chuẩn, gồm: Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó, đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; 05 liên tiếp trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó: 02 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua trong thời gian đó, có 02 lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, cho 04 tập thể; đối với tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tiêu chuẩn dành cho tập thể, gồm: Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 05 năm trở lên tiên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó, có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp tỉnh hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cho 06 tập thể; đối với tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, tiêu chuẩn dành cho cá nhân, như sau: Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở, cho 21 cá nhân.

Về tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, dành cho 02 tập thể và 01 cá nhân tiêu chuẩn, gồm: Lập thành tích đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 05 năm có thành tích xuất sắc trong nộp ngân sách nhà nước và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với tặng thưởng “Huân chương Lao động”, dành cho 02 cá nhân, tiêu chuẩn như sau: Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ sau: Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chức vụ tương đương từ 06 năm đến dưới 10 năm; Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc và Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư Trường trực, Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm. Còn đối với tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cá nhân, có yếu tố nước ngoài, tiêu chuẩn như sau: Đóng góp, tài trợ về công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kết thúc cuộc họp, Tổ giúp việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tổng hợp những hồ sơ đạt, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hằng năm, đến hẹn lại lên, tỉnh đều xem xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, tổ chức và cá nhân có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đạt thành tích xuất sắc, đột xuất, đóng góp an sinh xã hội vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, phát triển, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội và kiều bào nước ngoài./.

Thiên Đăng