Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp

(15:33 | 21/06/2017)

Ngày 19/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng đã tổ chức buổi làm việc nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

      
                                                                                   Quang cảnh buổi làm việc

 

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND cấp tỉnh; giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh hiện có 100 người (60 nam, 40 nữ) với 62 biên chế, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 15 hợp đồng, biên chế sự nghiệp với 32 biên chế.

Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tốt. Tham mưu kịp thời trong việc xây dựng, quản lý chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc các sở ngành và UBND cấp huyện trong việc thực hiện chương trình công tác và quy chế làm việc của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị các nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ, họp bất thường và các cuộc họp chuyên đề của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ trì điều hòa, phối hợp tốt việc tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. Kết quả công tác tham mưu, tổng hợp 06 tháng đầu năm 2017 (từ ngày 01/01 đến 15/6/2017) đã tiếp nhận xử lý 7.723 văn bản. Ban hành 7.050 văn bản với 19 văn bản quy phạm pháp luật; 1.272 quyết định cá biệt; 06 chỉ thị; 90 kế hoạch và chương trình; 140 báo cáo và 5.523 văn bản khác.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO từ năm 2011 với 94 thủ tục; đến năm 2017 Văn phòng UBND tỉnh rà soát, cập nhật mở rộng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo cơ chế một cửa với 53 lĩnh vực, 266 thủ tục hành chính. Thủ tục trình ký hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh thông thường là 3,5 ngày làm việc, nếu hồ sơ cần trưng cầu ý kiến thì 4 ngày làm việc. Hồ sơ trả đúng hạn đạt tỷ lệ 100%. Công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được kiện toàn, từng bước nâng cao năng lực, trách nhiệm. Số lượng hồ sơ tiếp nhận 06 tháng đầu năm 527 hồ sơ.

Công tác phát hành có ghi chép và theo dõi cụ thể, ứng dụng CNTT vào công tác gửi, nhận văn bản nên số lượng văn bản gửi qua đường Bưu điện giảm rất nhiều; đảm bảo tốt việc gửi tài liệu họp đến các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố qua hệ thống thư điện tử trong kỳ họp trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức. Việc giao nhận, chuyển giao văn bản đều tuân thủ thực hiện đúng quy chế (đã có quy trình xử lý); việc quản lý, ban hành văn bản mật, quản lý, sử dụng con dấu tại Văn phòng UBND tỉnh thực hiện theo quy chế. Hoàn thành chỉ tiêu kết nối liên thông văn bản điện tử đến cấp xã (gồm 15 huyện, 145 cấp xã và 316 cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện).

Ghi nhận những kết quả đã đạt trong 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh trong điều kiện yêu cầu công việc ngày càng cao, khối lượng công việc ngày càng tăng.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cũng yêu cầu lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó công tác tham mưu, tổng hợp phải chính xác, hạn chế sai sót; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các ý kiến kết luận của Thường trực UBND tỉnh của các sở, ngành và địa phương, tiếp tục nâng cao công tác lễ tân khi tổ chức các sự kiện có quy mô lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu trong thời gian tới Văn phòng UBND tỉnh nhanh chóng hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm, sắp xếp bộ máy cho tinh gọn tránh chồng chéo chức năng; tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tạo mọi điều kiện tốt nhất để công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao nhất là ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Bùi Kiên