Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2017

(13:42 | 02/01/2018)

Là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Văn phòng UBND tỉnh luôn đặt mục tiêu hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao trong đó công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm hàng đầu.

 
                                                          Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

Trong năm 2017, mức độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch (17/17 nhiệm vụ) đạt 100%. Để thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính năm 2017 theo kế hoạch đề ra, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản về chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm theo yêu cầu các nội dung của kế hoạch.

Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm thực hiện, đã tổ chức 03 cuộc hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền công tác cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, triển khai với hình thức tập trung tại hội trường, hội nghị đã thu hút 237 lượt người tham dự. Nhìn chung, sau các cuộc tuyên truyền, nhận thức của công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, các bộ phận chủ động hơn trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính được đề ra theo kế hoạch, công tác hậu kiểm được tăng cường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động.

Để triển khai có hiệu quả về công tác cải cách hành chính, đổi mới cách thức và mở rộng phạm vi triển khai, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 540/KH-VP ngày 02/8/2017 về phát động và tổ chức thi chuyên đề tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017, lồng ghép vào hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2017); Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017) giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; được tổ chức với hình thức thi “Hùng biện và Trắc nghiệm”, cuộc thi diễn ra trong 01 ngày thu hút sự tham gia của hơn 80 thí sinh và hơn 500 cổ động viên đến từ Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở chuyên môn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật, tiếp nhận 858 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, các tỉnh ban hành; Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời gửi và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến các sở, ngành, huyện thị, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch và quyết định về công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công bố các bộ thủ tục hành chính của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh…

Trên cơ sở các Quyết định công bố chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính của các ngành, các lĩnh vực được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện rà soát; số lĩnh vực và thủ tục hành chính sau khi rà soát thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh gồm có 53 lĩnh vực và 266 thủ tục hành chính.

Thực hiện việc niêm yết, công khai 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng (53 lĩnh vực với 266 thủ tục hành chính), được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử ISO Văn phòng và niêm yết, công khai bằng văn bản giấy tại Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh theo quy định đảm bảo phù hợp với việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Việc tiếp nhận, xử lý, quản lý và phát hành văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh được thực hiện nghiêm theo quy định tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh. Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh là 1.002 hồ sơ, giảm 8,2% so với năm 2016 (1.091 hồ sơ), đã giải quyết đúng hẹn 1.001 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%, trễ hẹn 01 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,1% (vượt so với chỉ tiêu trong Mục tiêu chất lượng đề ra là 95% hồ sơ giải quyết đúng hẹn); kết quả giải quyết hồ sơ được công khai trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp nhận 5.681 tờ trình, kiến nghị giảm 1,7% so với năm 2016 (5.781 tờ trình, kiến nghị) và chuyển lãnh đạo Văn phòng xử lý kịp thời trên trang Quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hiện nay, việc khảo sát, thăm dò mức độ hài lòng và lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành về thực hiện thủ tục hành chính được Văn phòng thực hiện lấy ý kiến trên từng hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị; kết quả thực hiện thăm dò mức độ hài lòng đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2017 đạt 100%.

Đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/4/2017; Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm giấy tờ trong cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, để đảm bảo tính xác thực nguồn gốc và toàn vẹn dữ liệu của các văn bản điện tử, kể từ ngày 15/11/2017, tất cả các văn bản điện tử do Văn phòng UBND tỉnh phát hành sẽ được ký xác thực bằng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc sử dụng ổn định, kết nối thông suốt với các đơn vị, đáp ứng nhu cầu khai thác, xử lý và tra cứu văn bản thường xuyên. Hiện nay, phần mềm đang được nâng cấp theo Dự án “Nâng cấp tổng thể Hệ thống thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016-2018”. Để thông tin kịp thời các cuộc họp, hội nghị do UBND tỉnh tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 389/TB-VP ngày 09/6/2017 về việc triển khai gửi tin nhắn phục vụ các cuộc họp, hội nghị của UBDN tỉnh.

Hệ thống hội nghị trực tuyến của Văn phòng đã phục vụ tốt các cuộc họp, triển khai học tập nghị quyết, tập huấn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp.

Cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng thực hiện sử dụng thư điện tử thường xuyên, đáp ứng trao đổi, xử lý thông tin hằng ngày. Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử tại Văn phòng là 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác cải cách hành chính của cơ quan còn hạn chế như: Việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh còn chậm so với kế hoạch đề ra do phải chờ Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa của các sở, ngành thay đổi thường xuyên nên việc cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh chưa kịp thời; biên chế hiện tại còn thiếu so với biên chế được giao do trong năm 2016, 2017 UBND tỉnh chưa tổ chức được kỳ thi tuyển công chức, nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng chung của Văn phòng.

Trong năm 2018, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các phòng. Phối hợp tốt với Sở Nội vụ trong công tác tham mưu UBND tỉnh tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục triển khai Đề án vị trí việc làm của Văn phòng UBND tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực, sở trường công tác; bổ sung nhân sự đối với các phòng còn thiếu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức. Sửa đổi Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh để phù hợp với Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Thực hiện cập nhật, rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh, tiến hành công khai, niêm yết theo quy định. Rà soát, xây dựng. tham mưu UBND tỉnh ban hành Mục tiêu chất lượng nhằm để áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 phù hợp với tình hình thực tế của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Triển khai sử dụng chính thức phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới; xây dựng và áp dụng truyền nhận cơ sở dữ liệu liên thông với 04 cấp chạy trên một máy chủ riêng./.

Lê Ngọc Mãi (Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức)