Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Văn phòng UBND tỉnh

(13:45 | 02/01/2018)

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước theo các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện năm 2018 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

  
                                                        Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

Trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm như: Hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật; thực hiện có hiệu quả và chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng đạt mục tiêu đề ra; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án vị trí việc làm của Văn phòng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện có hiệu quả lộ trình Đề án tinh giản biên chế của Văn phòng; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Văn phòng có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và kỹ năng giải quyết công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng, trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ISO gắn với cải cách hành chính.

Về cải cách thể chế: Thực hiện theo dõi, phối hợp với các sở, ngành tham mưu và trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phối hợp rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền và công bố các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực. Giúp UBND tỉnh theo dõi việc thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, gửi và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thực hiện rà soát, cập nhật danh mục các thủ tục hành chính của các ngành, các lĩnh vực theo các Quyết định công bố chuẩn hóa do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Tổ chức niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đúng theo quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn, đạt mục tiêu chất lượng đề ra; kết quả giải quyết được công khai rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh. Theo dõi, thống kê việc khảo sát, thăm dò mức độ hài lòng và lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành về thực hiện thủ tục hành chính theo từng quý, 6 tháng và năm.

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 và lộ trình tinh giản biên chế của Văn phòng UBND tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 29/9/2015; tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2017 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ. Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức theo thông báo của Sở Nội vụ và tuyển dụng viên chức khi có nhu cầu nhằm bổ sung nhân sự đủ biên chế được giao; bố trí nhân sự tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, có chất lượng theo yêu cầu. Thực hiện công tác rà soát quy hoạch định kỳ hàng năm đúng quy định và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 theo kế hoạch đề ra tại Công văn số 4808/VP-HCTC ngày 07/9/2017. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động trực thuộc.

Tiếp tục thực hiện tốt khoán chi hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh. Định kỳ rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, định mức các Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ tại Văn phòng UBND tỉnh và 02 đơn vị sự nghiệp cho phù hợp với chi tiêu đúng quy định Nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt quy trình mua sắm tài sản công, đảm bảo công khai minh bạch, đúng mục đích; kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí gắn với nhiệm vụ cải cách tài chính công.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và sử dụng hiệu quả việc áp dụng chữ ký số các văn bản điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện có hiệu quả việc nhắn tin hội nghị, cuộc họp qua điện thoại nhằm thông tin kịp thời cho đại biểu sở, ngành và UBND cấp huyện tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do UBND tỉnh tổ chức. Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới theo kế hoạch, nâng cấp Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN ISO 9001:2008; thường xuyên cập nhật, cải tiến các chương trình, quy trình thực hiện ISO trên trang ISO của Văn phòng./.

Lê Ngọc Mãi (Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức)