Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng UBND tỉnh: Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính

(07:56 | 02/04/2018)

Trong những tháng đầu năm 2018, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện trong công tác cải cách hành chính và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.


                   Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh.

 

 

Trong quí I/2018, Văn phòng đã ban hành 07/07 kế hoạch để tổ chức điều hành công tác cải cách hành chính và các văn bản về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 như: Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính; Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2008; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và công tác cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính; Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2018; Kế hoạch phát động thi đua và xét khen thưởng; Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; Quyết định kiện toàn Hội đồng đánh giá, chấm điểm tiêu chí cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang; Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí theo dõi kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017; Báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

Đã ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018, số lượng kiểm tra 04/11 đơn vị, đạt tỷ lệ trên 30% các đơn vị trực thuộc. Kế hoạch đề ra 06 nội dung để kiểm tra, đảm bảo thực hiện đúng nội dung theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018; các đơn vị còn lại thực hiện tự kiểm tra tại đơn vị mình. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nhằm nắm bắt và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, từng bước đưa công tác kiểm tra trở thành công tác thường xuyên tại Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, trong các kỳ họp báo chuyên viên 02 lần/tháng, lãnh đạo Văn phòng kiểm tra công tác chuyên môn trong đó có nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Văn phòng.

Thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng tại Văn phòng đầy đủ với 53 lĩnh vực và 266 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được công khai bằng văn bản giấy tại Phòng Hành chính - Tổ chức và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử ISO Văn phòng.

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa gồm 53 lĩnh vực với 266 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-VP ngày 26/01/2018 về rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, Văn phòng đã xây dựng Kế hoạch mở rộng, thu hẹp các thủ tục hành chính thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh.

Trong quý I/2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 201 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh, đã giải quyết đúng hẹn 201 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% hiệu quả, chất lượng theo yêu cầu của quy trình, thời gian, thành phần hồ sơ quy định; tiếp nhận 963 tờ trình, kiến nghị và chuyển lãnh đạo Văn phòng xử lý kịp thời trên trang Hồ sơ công việc, kết quả giải quyết hồ sơ được công khai trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới và đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2018 đến nay; cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng có tài khoản trên phần mềm đều ứng dụng và khai thác tốt quy trình xử lý văn bản.

Văn phòng UBND tỉnh sử dụng tốt mạng Lan để trao đổi công việc trong cơ quan, đơn vị. Phần mềm trong công tác biên tập, xuất bản Công báo tỉnh vẫn đang ứng dụng tốt. Về thư điện tử, công chức, viên chức tại Văn phòng thực hiện sử dụng thư điện tử thường xuyên, đáp ứng trao đổi, xử lý thông tin hằng ngày. Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử tại Văn phòng là 100%. Tổ chức và thực hiện tốt việc duy trì cập nhật các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, thực hiện việc gửi văn bản về Chính phủ thông suốt và ổn định. Hệ thống hội nghị trực tuyến của Văn phòng đã phục vụ tốt các cuộc họp, triển khai học tập nghị quyết, tập huấn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp./.

Đỗ Quỳnh