Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Hoàn thành 9/16 nhiệm vụ cải cách hành chính

(07:35 | 06/07/2018)

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung theo mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch. Kết quả đã thực hiện các nhiệm vụ đề ra đạt 100% theo 6 tháng của Kế hoạch (có 09/09 nhiệm vụ) và 56,2% theo năm kế hoạch (09/16 nhiệm vụ).


                                                  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh

 

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở chuyên môn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp nhận 362 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và các tỉnh ban hành, Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến các sở, ngành, huyện thị, thành phố theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện cải cách hành chính và các văn bản có liên quan.

Hiện tại, Văn phòng UBND tỉnh đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng tại Văn phòng đầy đủ với 53 lĩnh vực và 266 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được công khai đầy đủ bằng văn bản giấy tại Phòng Hành chính - Tổ chức và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử ISO Văn phòng.

Để đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, căn cứ các Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các ngành đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-VP ngày 26/01/2018 về rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang. Kết quả sau khi rà soát, từ 53 lĩnh vực với 266 thủ tục hành chính thành 62 lĩnh vực (tăng 09 lĩnh vực) với 338 thủ tục hành chính (tăng 72 thủ tục hành chính). Trên cơ sở kết quả rà soát, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiến hành mở rộng, thu hẹp các thủ tục hành chính thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 543 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh, hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hẹn 543 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn, chất lượng theo yêu cầu của quy trình, thời gian, thành phần hồ sơ quy định; tiếp nhận 2.784 tờ trình, kiến nghị và chuyển lãnh đạo Văn phòng xử lý kịp thời trên trang Hồ sơ công việc, kết quả giải quyết hồ sơ được công khai trên Trang thông tin điện tử ISO Văn phòng UBND tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới và đưa vào sử dụng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng. Đồng thời, đã tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, đã đưa vào vận hành chính thức cho 07 đơn vị sở, ngành cấp tỉnh (bao gồm các đơn vị trực thuộc). Dự kiến đến Quý III/2018 sẽ hoàn tất kết nối liên thông đến cấp xã.

Tổ chức và thực hiện tốt việc duy trì cập nhật các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử ISO Văn phòng và việc gửi, nhận văn bản với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương được thông suốt và ổn định.

Văn phòng UBND tỉnh sử dụng tốt mạng Lan để trao đổi công việc trong cơ quan, đơn vị. Phần mềm trong công tác biên tập, xuất bản Công báo tỉnh vẫn đang ứng dụng tốt. Về thư điện tử: Cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng thực hiện sử dụng thư điện tử thường xuyên, đáp ứng trao đổi, xử lý thông tin hằng ngày. Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử tại Văn phòng là 100%.

Nhằm thực hiện tốt việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, Văn phòng đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-VP ngày 26/01/2018 để thực hiện tốt các quy trình ISO như quy trình nội bộ, quy trình bắt buộc, quy trình tác nghiệp đã được quy định trong bộ tiêu chí theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2008. Văn phòng duy trì thực hiện tốt việc gửi phiếu khảo sát thăm dò mức độ hài lòng và ý kiến đóng góp của các sở, ngành (6 tháng 01 lần); việc gửi phiếu khảo sát, thăm dò mức độ hài lòng và lấy ý kiến được Văn phòng cải tiến thực hiện lấy ý kiến trên từng hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị. Kết quả được công khai trên Trang thông tin điện tử ISO Văn phòng UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác cải cách hành chính của cơ quan còn những khó khăn nhất định. Trong thời gian chờ Chính phủ lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP để ban hành chính thức nên việc tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng chưa được phê duyệt; số lượng người làm việc trong Văn phòng còn thiếu so với biên chế được giao do việc tổ chức thi tuyển công chức của tỉnh vừa tổ chức trong tháng 5/2018 và chưa có kết quả.

Trung Kiên