Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: Tạo mọi điều kiện để Phòng Hành chính - Tổ chức hoàn thành trọng trách

(08:16 | 06/08/2018)

Theo Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh, trong đó giao nhiệm vụ Phòng Hành chính - Tổ chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh với 16 biên chế (hiện tại có mặt 13), thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Văn thư - lưu trữ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; giúp quản lý các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và công tác đảng vụ…

Làm Thư ký ISO của Văn phòng UBND tỉnh; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xử lý, phân phối văn bản trên Trang hồ sơ công việc, theo dõi quá trình xử lý văn bản của lãnh đạo; trình xin ý kiến xử lý văn bản, thực hiện thông báo truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và báo cáo tổng hợp tình hình xử lý văn bản trong các buổi giao ban của Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện các quy trình ISO hành chính đối với 134 thủ tục hành chính thuộc 25 lĩnh vực được phân công; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng.

Trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định, trình ký và giao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa đúng theo quy trình quy định, kiểm tra hồ sơ đầy đủ, đề xuất ý kiến xử lý trình xin ý kiến của lãnh đạo Văn phòng phụ trách lĩnh vực được phân công; sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng, in và trực tiếp ký tắt vào phiếu trình xử lý văn bản, kiểm tra hình thức, thể thức văn bản đúng quy định, trình lãnh đạo Văn phòng ký tắt và trình lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành văn bản theo đúng khối được phân công; giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định; lập phiếu hẹn trả kết quả, ký nhận đầy đủ với các đơn vị, in sổ sách quản lý hồ sơ đầy đủ, ghi chép số lượng bản phô tô phát hành đầy đủ cho các đơn vị...

 

                         
                                                        Phòng Hành chính - Tổ chức là một trong những phòng rất đa dạng,
                                                                  chịu chi phối rất nhiều công việc chuyên môn giúp việc
                                                                        cho UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

 

Đối với chức năng, nhiệm vụ trên, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xác định Phòng Hành chính - Tổ chức là một trong những phòng rất đa dạng, chịu chi phối rất nhiều công việc chuyên môn giúp việc cho UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trong công tác quản lý hành chính nhà nước, góp phần rất đáng kể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian qua.

 

                         
                                  Tăng cường nhân sự từ các phòng và bộ phận khác giúp Phòng Hành chính - Tổ chức.

 

Vào cuối tháng 7 năm 2018, tình hình nhân sự của phòng có biến động bất thường, cùng một lúc 4 người chấm dứt hợp đồng lao động, làm ảnh hưởng đến vị trí phân công nhiệm vụ của phòng bị trống. Khối lượng công việc của phòng theo yêu cầu bố trí 15 đến 16 người mới đáp ứng công việc, trong khi đó chỉ còn 8 người nên hết sức khó khăn đối với phòng. Nguyên nhân trên là do cơ quan duy trì chế động hợp đồng công việc kéo dài quá lâu, công tác tổ chức thi tuyển công chức của tỉnh bị kéo dài, trong khoảng thời gian này phải sử dụng hợp đồng công việc. Thực ra, nói là lao động, nhưng thực chất là người lao động trong trường hợp làm việc tại Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh phải có trình độ chuyên môn học vấn, ngành nghề theo vị trí công việc mới đảm đương và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong khoảng thời gian những người được trúng tuyển thi công chức đợt năm 2018 vào nhận nhiệm vụ còn một vài tháng nữa, thì nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổ chức phải san sẻ, cả cơ quan ”gánh vác”, chung sức, chung lòng; Văn phòng UBND tỉnh điều động nhân lực các phòng, bộ phận khác cùng chia sẻ thực hiện nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổ chức và mỗi người tại phòng làm việc gấp đôi là việc phải làm để luôn luôn giữ hoạt động của cơ quan ổn định, bảo đảm yêu cầu công việc cho UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh./.                      

Tô Dân