Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng làm việc với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, về thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

(10:09 | 09/08/2018)

Chiều ngày 08 tháng 8 năm 2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

                         
                                                                                        Hình ảnh tại hội nghị

 

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, nêu một số nhiệm vụ nổi bật đạt được như sau:

Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết công việc đúng nguyên tắc và đúng thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn. Xử lý 67/67 đơn đạt tỷ lệ 100%; thực hiện tốt việc chuyển đơn, trả đơn và hướng dẫn gửi đơn cho các đương sự đến cơ quan có thẩm quyền xem xét 276 đơn, lưu hồ sơ 105 đơn, giải thích và vận động người dân rút đơn khiếu nại được 06 vụ việc.

Về thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, thực hiện tốt vai trò đầu mối phối hợp trong việc tổng hợp thông tin, cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Trang chủ Website Kiên Giang kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị, thời sự trong tỉnh, các hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh. Công tác công báo hoạt động ổn định, phát hành 20 số với 14 kỳ được 72 văn bản, tổng số hơn 16 ngàn quyển cho các cơ quan, đơn vị. Trung tâm Tích hợp dữ liệu sau nâng cấp hoạt động ổn định, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống hội nghị trực tuyến phục vụ 56 cuộc, có 20.269 lượt đại biểu tham dự. Chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (QLVB&HSCV) được nâng cấp, đảm bảo việc gửi/nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ chính quyền điện tử: kết nối vào trục liên thông của Chính phủ, gửi/nhận văn bản hằng ngày thông qua trục liên thông bằng Chương trình QLVB&HSCV, bao gồm các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và 145 UBND cấp xã.

Về việc phát hành và quản lý các văn bản của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện tiếp nhận tổng số 11.510 văn bản đến; phát hành qua đường bưu điện 8.920 văn bản các loại. Cập nhật văn bản trên Trang hồ sơ công việc 8.080 văn bản.

Về tổ chức bộ máy, biên chế, Văn phòng UBND tỉnh, được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với nhiệm vụ được giao; theo hướng tinh gọn phù hợp với Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh và các quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Thực hiện đúng lộ trình Đề án tinh giản biên chế đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 29/9/2015. Trong 06 tháng đầu năm 2018, đã thực hiện chế độ nghỉ hưu trước hạn theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP cho 03 trường hợp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện tốt lộ trình từng năm theo kế hoạch. Trong 06 tháng đầu năm, đã cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng được 26 lượt người.

Về thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu về kiểm soát TTHC trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về kiểm soát TTHC (đến nay đã nhập được 1.030 TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC).

Tổ chức thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, tổng số là 525/525 hồ sơ, hồ sơ giải quyết trước hạn là 368/525 hồ sơ, đúng hạn là 157/525 hồ sơ (tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 100%). Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận và xử lý 07 phản ánh kiến nghị về quy định TTHC.

 


                                                        Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng chủ trì hội nghị.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo Văn phòng, đã lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các nội quy, quy chế làm việc; đoàn kết nhất trí và phát huy tốt các nguồn lực để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung. Duy trì các cuộc họp giao ban để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, trách nhiệm của người đứng đầu trong các đơn vị trực thuộc để điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Văn phòng trong 6 tháng đầu năm qua vẫn còn một số hạn chế đó là:

Công tác tham mưu tổng hợp vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, có mặt vẫn còn hạn chế, nhất là trong khâu theo dõi, tham mưu ban hành văn bản đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sau cuộc họp đôi lúc còn chậm; trong tham mưu có lúc thiếu chủ động, chuẩn bị nội dung các cuộc họp có trường hợp còn chậm so với yêu cầu; năng lực chuyên môn trong tham mưu, số ít công chức hiệu quả công việc chưa cao.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn một vài trường hợp xử lý chậm do vụ việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cần có sự phối hợp với nhiều ngành, địa phương để thống nhất ý kiến trước khi trình Thường trực UBND tỉnh.

Nguyên nhân của hạn chế trên là do: Khối lượng công việc nhiều, thường xuyên mang tính đột xuất và bị động, một số công chức, viên chức chuyên môn còn hạn chế, thiếu chủ động trong công việc. Còn một số cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh chưa nghiêm, chưa làm hết trách nhiệm trong thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phương hướng tới: Duy trì, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả việc triển khai, tham mưu cụ thể hoá thực hiện các chủ trương của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 2018.

+ Tiếp tục phát huy trách nhiệm người đứng đầu tại các phòng chuyên môn trực thuộc để tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc chuyên viên thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp; chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ chuyên viên nghiên cứu chuyên sâu, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, tổng hợp mang tính chiến lược.

+ Theo dõi, giám sát các sở, ngành và UBND cấp huyện trong thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh; đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện tập trung thực hiện các ý kiến chỉ đạo, giao việc của UBND tỉnh.

+ Tăng cường đi công tác cơ sở, tham mưu, tạo sự chuyển biến về chất lượng tham mưu, tổng hợp, đảm bảo văn bản ban hành đúng chủ trương, đạt yêu cầu về thời gian, hạn chế sai sót trong biên soạn, phát hành.

- Công tác tiếp công dân: Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh để đề xuất kịp thời với lãnh đạo UBND tỉnh phương án chỉ đạo xử lý, phòng ngừa tình trạng phức tạp, kéo dài, công dân tập trung đông người kéo lên tỉnh hoặc Trung ương.

+ Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu kiện toàn Tổ Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tiếp tục thực hiện kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2018 tại các sở, ban ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải quyết các TTHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; kiểm tra thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân chuyển đến.

- Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Đảm bảo công tác tiếp nhận và phát hành văn bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu, phấn đấu giảm tỷ lệ sai sót; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp tục áp dụng và đảm bảo duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giải quyết công việc đúng quy trình, thủ tục.

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ: Tiếp tục nghiên cứu rà soát, điều chỉnh theo hướng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đúng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Nhà ăn và Đề án sáp nhập Trung tâm Tin học - Công báo. Phối hợp với Sở Nội vụ, hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng tiến độ được giao. Phát huy vai trò cá nhân trong xây dựng tập thể, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá công chức, viên chức đúng thực chất, tránh qua loa, hình thức.

- Công tác quản trị, lễ tân: Thực hiện tốt nhiệm vụ về quản lý tài chính, tài sản cơ quan. Quản lý thu chi theo đúng nguyên tắc tài chính kế toán, Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng./.

Tô Dân