Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước

(10:09 | 21/02/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 với 07 nhiệm vụ.


                 Công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019.

 

Mục tiêu công tác cải cách hành chính năm 2019 được xác định là tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm như: Kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm gắn với lộ trình tinh giản biên chế của Văn phòng theo Đề án được duyệt; tiếp tục thực hiện có hiệu quả và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng đạt mục tiêu đề ra; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Văn phòng có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và kỹ năng giải quyết công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và áp dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính.

Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách hành chính năm 2019 tại Văn phòng UBND tỉnh:

Cải cách thể chế: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời theo dõi và phối hợp với các sở, ngành tham mưu và trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Phối hợp rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, xử lý những văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền và công bố các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, gửi và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Giúp UBND tỉnh theo dõi việc thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính của các ngành, các lĩnh vực theo Quyết định công bố chuẩn hóa do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được niêm yết, công khai và tổ chức thực hiện đầy đủ tại Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Đảm bảo các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn, đạt mục tiêu chất lượng đề ra, thực hiện đúng theo quy trình, quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; kết quả giải quyết được công khai rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh. Theo dõi, thống kê việc khảo sát, thăm dò mức độ hài lòng và lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành về thực hiện thủ tục hành chính theo 6 tháng và năm.

Cải cách tổ chức, bộ máy: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Văn phòng để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để ban hành Quyết định sửa đổi Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh phù hợp với Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công khi Trung tâm đi vào hoạt động.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm của Văn phòng UBND tỉnh và lộ trình tinh giản biên chế của Văn phòng UBND tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2017 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ. Thực hiện đúng quy định về chế độ tuyển dụng, thu hút và tạo nguồn nhân lực, bố trí, phân công nhiệm vụ cho các công chức trúng tuyển sau khi Sở Nội vụ ban hành Quyết định bổ nhiệm công chức vào ngạch. Bố trí nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đảm bảo đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, có chất lượng theo yêu cầu. Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về cải cách hành chính, kỹ năng giao tiếp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp; rà soát quy hoạch định kỳ hàng năm đúng quy định và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 theo kế hoạch đề ra tại Công văn số 3682/VP-HCTC ngày 10/7/2018. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động trực thuộc.

Cải cách tài chính công: Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục duy trì, thực hiện tốt khoán chi hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ tại Văn phòng UBND tỉnh và 02 đơn vị sự nghiệp cho phù hợp với chi tiêu đúng quy định Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí gắn với nhiệm vụ cải cách tài chính công nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt quy trình mua sắm tài sản công, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Hiện đại hóa hành chính: Triển khai, thực hiện có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhằm tăng cường ứng dụng việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 444/UBND-HCTC ngày 28/3/2017 và tăng cường ứng dụng chữ ký số theo Thông báo số 710/TB-VP ngày 13/10/2017. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; thường xuyên cập nhật, cải tiến các chương trình, quy trình thực hiện ISO trên Trang ISO của Văn phòng. Thực hiện các dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của các tổ chức, đơn vị. Duy trì thực hiện việc nhắn tin các cuộc Hội nghị, cuộc họp trên phần mềm gửi tin nhắn qua điện thoại nhằm thông tin kịp thời cho đại biểu sở, ngành và UBND cấp huyện tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do UBND tỉnh tổ chức. Tiếp tục rà soát nhu cầu và đề xuất trang bị mới, sửa chữa nhằm đảm bảo diện tích, trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc cần thiết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Tổ chức triển khai và quán triệt thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 375/KH-VP ngày 07/6/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Văn phòng. Tiếp tục xây dựng và ban hành các văn bản nhằm triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung về nhiệm vụ cải cách hành chính của Văn phòng như tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật và cải cách hành chính, kiểm tra công tác cải cách hành chính, phát động thi đua gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo nhiệm vụ cải cách hành chính theo định kỳ, đột xuất và theo yêu cầu./.

Bùi Kiên