Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tiếp thu quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

(17:21 | 20/03/2019)

Sáng ngày 19/3/2019 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn của tỉnh Kiên Giang gồm có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trung tân Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Cục Lưu trữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, dự lớp tập huấn các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.


                                          Các thành viên trong Đoàn Văn phòng UBND tỉnh tham dự lớp tập huấn.

 

Lớp tập huấn do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức nhằm phổ biến, triển khai các nội dung: Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Theo đó, về việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới tạo ra một phương thức điều hành mới, một cách làm mới để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn về tiếp cận thực hành, áp dụng theo phương pháp đổi mới và sẽ có nhiều phát sinh trở ngại khi chuyển đổi, nhưng chúng ta đã chứng tỏ được tính ưu việt của nó (ứng dụng CNTT) thì mọi người thực hiện nhiệm vụ cần phải quyết tâm, theo sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để nhằm đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác văn thư quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử trong thời gian tới. Các quan cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở đều thực hiện thống nhất một quy trình chung xử lý công việc và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, tiến tới từng bước thay thế phương pháp văn bản giấy, chữ ký trực tiếp trên giấy làm theo thói quen truyền thống mà từ bấy lâu nay thực hiện trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức. Đây là một bước đột phá phù hợp với xu thế Chính phủ điện tử trên phương diện quản lý Nhà nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra.

Để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ trao đổi thống nhất cách làm, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện và phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở ngành theo chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo nêu trong hai Thông tư trên./.

Tô Dân