Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn quản trị phần mềm, hướng dẫn liên thông văn bản hành chính 4 cấp

(10:30 | 21/06/2019)

Sáng ngày 21/6, ông Trần Công Danh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Tùng Phong - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tin học - Công báo, đồng chủ trì Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (gọi tắt là phần mềm), hướng dẫn liên thông văn bản với Trục liên thông văn bản Quốc gia giữa các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan khối Đảng.


                                                                                   Quang cảnh Hội nghị

 

Thành phần tham dự, gồm: Ông Phạm Hoàng Trung - Phó phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy, cán bộ quản trị mạng, phụ trách kỹ thuật có liên quan đến quản trị phần mềm và chữ ký số tại các đơn vị, Công ty CINOTEC hướng dẫn phần mềm, Lãnh đạo và các kỹ thuật viên của Trung tâm Tin học - Công báo (gọi tắt là Trung tâm).

Nội dung tập huấn tại Hội nghị: Quản trị và cài đặt, cấu hình, sử dụng chữ ký số trên phần mềm; cấu hình kết nối liên thông văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan khối Đảng; cấu hình kết nối liên thông văn bản với Trục liên thông văn bản Quốc gia và trao đổi các vấn đề có liên quan đến việc gửi/nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Công Danh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ quản trị mạng, phụ trách kỹ thuật đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong việc gửi/nhận văn bản qua mạng (có khoảng 374 ngàn văn bản đã được luân chuyển qua đường mạng). Thông qua Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm phối hợp chặt chẽ với Công ty CINOTEC triển khai tốt các nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt việc gửi/nhận văn bản qua Trục liên thông Quốc gia. Kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề có liên quan để khắc phục. Yêu cầu các cán bộ quản trị mạng, phụ trách kỹ thuật tiếp thu nghiêm túc để Hội nghị đạt kết quả tốt.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và các văn bản có liên quan, đến nay, tỉnh Kiên Giang đã triển khai và dần đi vào ổn định, các nhiệm vụ của Chính phủ yêu cầu cơ bản đáp ứng tốt. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 672/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế ứng dụng “Hệ thống cơ sở dự liệu theo dõi chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Từ đó, việc vận dụng vào thực tiễn được thuận lợi và đảm bảo các vấn đề về an ninh thông tin trên hệ thống kết nối, liên thông văn bản điện tử./.

Thiên Đăng