Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện tốt việc tự kiểm tra công tác cải cách hành chính

(11:18 | 07/04/2017)

Trong quý I/2017, công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh được lãnh đạo Văn phòng quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị, bộ phận trực thuộc chủ động xây dựng các nhiệm vụ cải cách hành chính được phân công theo kế hoạch và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 

Hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh.

 

Để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, Văn phòng UBND tỉnh duy trì việc tự kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tại Văn phòng. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình thực hiện cải cách hành chính, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại tạo chuyển biến tích cực về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm của công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính. Từng bước đưa công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính vào nề nếp, trở thành công tác thường xuyên tại Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, trong các kỳ họp báo chuyên viên 02 lần/tháng, lãnh đạo Văn phòng kiểm tra công tác chuyên môn trong đó có nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Văn phòng.

Tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, công tác cải cách hành chính gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phối hợp với các sở chuyên môn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp nhận 205 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và các tỉnh ban hành, Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến các sở, ngành, huyện thị, thành phố theo quy định.

Công bố, công khai 53 lĩnh vực với 266 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng tại Văn phòng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên Trang thông tin điện tử ISO Văn phòng và công khai bằng văn bản giấy tại Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Tổ chức rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh gồm 53 lĩnh vực với 266 thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý, quản lý và phát hành văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh.

Trong quý I/2017, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã tiếp nhận 211 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh, đã giải quyết 211 hồ sơ và đã trả đúng hẹn 211 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ đúng hẹn; tiếp nhận 977 Tờ trình, kiến nghị và chuyển lãnh đạo Văn phòng xử lý kịp thời trên Trang hồ sơ công việc, kết quả giải quyết hồ sơ được công khai trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

Đã và đang triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đa số cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng có tài khoản trên phần mềm đều sử dụng và khai thác thành thạo quy trình xử lý văn bản. Năm 2016, phần mềm đã được nâng cấp theo Dự án “Nâng cấp tổng thể Hệ thống thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016-2018”. Văn phòng UBND tỉnh đã và đang sử dụng mạng Lan để trao đổi công việc trong cơ quan, đơn vị, hiện nay hệ thống này cũng được nâng cấp theo dự án nêu trên với nhiều công nghệ mới. Cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng thực hiện sử dụng thư điện tử thường xuyên, đáp ứng trao đổi, xử lý thông tin hằng ngày. Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử tại Văn phòng là 100%. Tổ chức và thực hiện tốt việc duy trì cập nhật các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, thực hiện việc gửi văn bản về Chính phủ thông suốt và ổn định.

Hệ thống hội nghị trực tuyến của Văn phòng đã phục vụ tốt các cuộc họp, triển khai học tập nghị quyết, tập huấn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác cải cách hành chính của cơ quan còn hạn chế như: Chưa sửa đổi Sổ tay chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh do bộ thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cập nhật thay đổi thường xuyên; công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả còn thiếu so với biên chế được giao nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính.

Tiếp tục duy trì kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Duy trì, thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, công tác cải cách cách hành chính, các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, UBND tỉnh. Thực hiện tốt việc tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Văn phòng UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ nhằm phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 theo kế hoạch. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với 53 lĩnh vực, 266 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh./.

Lê Ngọc Mãi (Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức)