Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng UBND tỉnh: Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2016

(15:03 | 10/04/2017)

 Trong năm 2016, với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Văn phòng, các phòng, đơn vị trực thuộc đã chủ động thực hiện, triển khai từng nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra trong kế hoạch và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở chuyên môn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 35 văn bản quy phạm pháp luật, tiếp nhận 720 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh ban hành; Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến các sở, ngành, huyện thị, thành phố theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh đang thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trên 37 lĩnh vực, 250 thủ tục hành chính theo Quyết định số 975/QĐ-ƯBND ngày 05/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, số lĩnh vực và thủ tục hành chính sau khi rà soát lại là 53 lĩnh vực tăng 16 lĩnh vực, 266 thủ tục tăng 16 thủ tục. Ngày 05/10/2016, Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính với 53 lĩnh vực, 266 thủ tục hành chính và đã gửi Sở Tư pháp lấy ý kiến theo quy định.
Tổ chức công bố, công khai 37 lĩnh vực với 250 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng tại Văn phòng theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh. Công khai phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 bằng Trang thông tin điện tử ISO Văn phòng trên internet và công khai bằng văn bản giấy tại Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.
Đối với công tác tiếp nhận và trả kết quả, năm 2016 (tính đến hết tháng 11/2016), tiếp nhận và giải quyết 1.091 hồ sơ, giảm 28% so với năm 2015 (1.523 hồ sơ); hồ sơ xử lý đúng hẹn 1.090 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,9%; trễ hẹn 01 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,1%, giảm 96,8% so với năm 2015 (32 hồ sơ); hồ sơ xử lý khác khối 14 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,2%, giảm 33,3% so với năm 2015 (21 hồ sơ). Tham mưu, trình ký 1.094 văn bản các loại, giảm 28,6% so với năm 2015 (1.534 văn bản). Văn bản có sai sót phải đính chính là 14 văn bản, chiếm tỷ lệ 1,2%; tiếp nhận và chuyển lãnh đạo Văn phòng xử lý kịp thời trên Trang hồ sơ công việc được 5.771 văn bản trình, giảm 1,4% so với năm 2015 (5857 văn bản). Cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị đảm bảo theo ỵêu cầu và diện tích được quy định; sổ sách phục vụ công tác tiếp nhận và trả kểt quả được quản lý, cập nhật và thực hiện đúng theo quy định, có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người nhận; chế độ phụ cấp một cửa thực hiện đúng quy định.
Văn phòng UBND tỉnh hiện có 07 phòng, 01 ban và 02 đơn vị sự nghiệp. Tổng số biên chế được giao là 109 người. Trong đó, có 62 biên chế hành chính (01 biên chế tạm giao); 32 biên chế sự nghiệp và 15 hợp đồng theo Nghị số 68/2000/NĐ-CP. Tổng số người đang làm việc là 101, trong đó: 56 công chức, 31 viên chức, 11 hợp đồng theo hợp đồng theo Nghị số 68/2000/NĐ-CP và 03 hợp đồng khoán việc.
Năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh đã gửi danh sách cử đi đào tạo, bồi dưỡng 73/67 người (đạt 108,9% so với Kế hoạch đề ra), cụ thể: Tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2016 (03 người); bồi dưỡng ngạch chuyên viên (06 người); lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K48 (02 người); lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2016 (06 người); tham gia huấn luyện cơ quan (14 người); lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp với công dân (02 người); bồi dưỡng nâng cao quản lý công tác cải cách hành chính (02 người); lớp tiếng Anh BI (03 người); tiếng dân tộc Khmer (02 người); bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 năm 2016 (01 người); tập huấn, hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm quản lý hồ sơ thi đua, khen thưởng (02 người); tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2016 (02 người); nghiệp vụ quản lý đầu tư (02 người); cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật điểm mới của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu (01 người); tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã (04 người); tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng (02 người); bồi dưỡng quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi Chính phủ; lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý công tác cải cách hành chính và lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp với công dân (04 người); đăng ký dự kiến số lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3, 4 của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương năm 2017 (15 người).
Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt khoán chi hành chính đối với Văn phòng ƯBND tỉnh theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khoán kinh phí, duy trì và nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, tăng thu nhập thêm cho cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng.
Chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (QLVB&HSCV) sử dụng ổn định, kết nối thông suốt với các đơn vị, đáp ứng nhu cầu khai thác, xử lý và tra cứu văn bản thường xuyên. Đa số cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng có tài khoản trên phần mềm đều sử dụng và khai thác tốt quy trình xử lý văn bản. Chương trình QLVB&HSCV ứng dụng tại Tổ một cửa đã mang lại hiệu quả trong việc xử lý hồ sơ các thủ tục hành chính của Văn phòng.
Về thư điện tử: Sử dụng ổn định, thường xuyên được cập nhật danh mục theo yêu cầu, đáp ứng trao đổi, xử lý thông tin hằng ngày của cán bộ công chức, viên chức tại Văn phòng và các đơn vị khác. Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng là 100%. Thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử Văn phòng trên mạng Internet như: Duy trì cập nhật các thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử Văn phòng, bổ sung các biểu mẫu ISO theo Quyết định 09/2016/QĐ- UBND ngày 18/02/2016 của ƯBND tỉnh, thực hiện tốt việc gửi tin nhắn đến các số điện thoại của lãnh đạo các đơn vị về nội dung tóm tắt các văn bản, giấy mời các cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức. Thực hiện việc gửi văn bản về Chính phủ thông suốt và ổn định.
Hệ thống hội nghị trực tuyến của Văn phòng đã phục vụ tốt các cuộc họp, triển khai học tập nghị quyết, tập huấn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp.
Việc áp dụng các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa vào mô hình khung theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND tỉnh, hồ sơ giải quyết cơ bản đúng thời gian quy định, việc kiểm soát hồ sơ chặt chẽ, theo dõi quá trình xử lý.
Lê Ngọc Mãi
(Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức)