Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

(17:01 | 05/09/2018)

Sáng ngày 04/9/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước, do đồng chí Tô Văn Dân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng và các thành viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên, cán bộ chuyên trách (kiêm nhiệm) làm công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước các phòng, đơn vị, tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 tại các phòng và hai đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

                       
                                                                       Các thành viên Tổ kiểm tra đang làm việc.

 

Thực hiện theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 171/KH-VP ngày 21/02/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và Kế hoạch số 144/KH-VP ngày 01/02/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Mốc thời gian kiểm tra kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Nội dung kiểm tra, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh, đánh giá đúng thực trạng tình hình và triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Văn phòng. Kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn, bổ sung những điểm còn thiếu sót, chưa phù hợp với quy trình thực hiện về văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Từng bước nâng cao nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ nhất là công tác lập hồ sơ, chỉnh lý giao nộp tài liệu lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; bảo đảm an toàn thông tin bí mật nhà nước.

Theo kế hoạch năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh, kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tất cả 11 phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc và kiểm tra về công tác cải cách hành chính 04 đơn vị, đó là: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ và Trung tâm Tin học - Công báo.

Thời gian kiểm tra kể từ ngày 04-9- đến ngày 06-9-2018; thông qua kết quả kiểm tra cho các đơn vị vào ngày 17-9-2018./.

Tô Dân