Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

(15:33 | 23/11/2018)

Sáng ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh/thành phố trên cả nước (74 điểm cầu trên toàn quốc) về phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII. Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, có đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể đảng viên tham dự tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh (tỉnh Kiên Giang có 21 điểm cầu).


           Cán bộ, đảng viên tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

 

Cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, phải gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Qua kết quả thực hiện 02 Quy định nêu trên, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên. Đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trọng tâm của Hội nghị lần này, toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp thu Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, với nội dung nổi bật là “08 điểm xây” và “08 điểm chống”, cụ thể: “08 điểm xây” là, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Thực hành phong cánh lãnh đạo khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, không ngừng học tập, tu dưỡng, trau dồi đạo đức cánh mạng, nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; đối với “08 điểm chống” là, trước hết phải nghiêm túc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Kiểm soát với gia đình và người thân không sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ báo cáo cơ bản về Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hà Trung ương, khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo sơ lược Nghị quyết số 36/NQ/TW, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Sau khi tiếp thu Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên chọn vấn đề mà bản thân tâm đắc nhất về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp để viết bài thu hoạch. Chú trọng các đề xuất, kiến nghị có liên quan đến tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân./.

Thiên Đăng