Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh họp đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

(15:54 | 13/02/2019)

Chiều ngày 12 tháng 02 năm 2019, tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang. Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


                                 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh ngày đầu làm việc sau Tết.

 

Để làm cơ sở đánh giá, chấm điểm các tiêu chí cho chính xác, Hội đồng cũng rà soát lại nguyên nhân giảm điểm, giảm hạn Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và tập trung các nội dung tồn tại hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 184/SNV-CCHC ngày 23/02/2018 của Sở Nội vụ về xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, gồm có 08 lĩnh vực, 36 tiêu chí và 51 tiêu chí thành phần, qua một năm triển khai thực hiện và khắc phục tồn tại hạn chế, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang; theo đó, tự đánh giá 08/08 lĩnh vực và chấm điểm các tiêu chí đạt 97,75 điểm, so với số điểm Hội đồng chấm điểm của tỉnh công bố năm 2017 chỉ đạt 91,25 (tăng 6,5 điểm).

Thành viên Hội đồng đánh giá, chấm điểm tiêu chí cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá cao nổ lực phấn đấu của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh, đã khắc phục được các điểm hạn chế theo kết luận của Hội đồng chấm điểm của tỉnh công bố năm 2017. Sang năm 2019, Hội đồng đánh giá, chấm điểm tiêu chí cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh sẽ quyết tâm làm tham mưu tốt cho Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để đạt kết quả cao nhất./.

Tô Dân