Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức đối với đồng chí Lê Ngọc Mãi

(09:06 | 28/02/2019)

Thực hiện Thông báo số 16-TB/ĐU ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc thống nhất chủ trương cho Văn phòng UBND tỉnh làm quy trình bổ nhiệm lại cán bộ đã hết nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm…


                                               Quang cảnh cuộc họp; đồng chí Lê Ngọc Mãi (thứ hai từ phải qua).

 

Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 26/02/2019 tại Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp gồm có đại diện Chi ủy chi bộ Hành chính - Tổ chức; Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể công chức Phòng Hành chính - Tổ chức để lấy ý kiến, bằng phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức đối với đồng chí Lê Ngọc Mãi, hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức đã hết nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Tô Văn Dân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp, thông qua điều kiện, tiêu chuẩn, tóm tắt lý lịch và báo cáo kết quả nhận xét đánh giá quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian qua của đồng chí Lê Ngọc Mãi như sau: Có lập trường chính trị kiên định, vững vàng, an tâm công tác, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện tốt đạo đức lối sống, trung thực giản dị, hòa đồng, gương mẫu, đoàn kết nội bộ. Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, đồng chí Lê Ngọc Mãi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cá nhân và lãnh đạo tập thể làm tốt vai trò tham mưu trên lĩnh vực được giao; có đủ văn bằng, chứng chỉ đáp ứng theo quy định chức danh bổ nhiệm lại và có đủ sức khỏe, khả năng đảm đương, đáp ứng tốt vai trò trách nhiệm được phân công là Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh. Vậy, xét thấy đồng chí Lê Ngọc Mãi có đủ điều kiện để bổ nhiệm lại trong nhiệm kỳ mới theo quy định.

Sau đó, đồng chí Lê Ngọc Mãi thông qua chương trình hành động và công khai bảng kê khai tài sản, thu nhập của bản thân. Tập thể thống nhất cao, tiến hành xem xét, đánh giá và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả tổng số phiếu đồng ý tỷ lệ 100% tán thành./.

Tô Dân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh