Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng UBND tỉnh: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

(10:00 | 13/03/2020)

Sáng ngày 13/3, ông Tô Văn Dân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và công tác cải cách hành chính năm 2020. Thành phầm tham dự, gồm: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) đang công tác tại Văn phòng.

              
                                  Ông Tô Văn Dân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, phổ biến các văn bản QPPL.

 

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức phổ biến các văn bản QPPL nhằm nâng cao nhận thức của CCVCNLĐ về các quy định của pháp luật, các quy định, quy chế làm việc và các văn bản về nghiệp vụ. Từ đó, giúp CCVCNLĐ hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng về công tác cài cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm, trình độ hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ để thực thi công vụ đúng với quy định của pháp luật, đạt hiệu quả và chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Tô Văn Dân triển khai các văn bản: Quy định số 205/QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; các văn bản khác có liên quan.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL, các văn bản hành chính nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, quy định của Văn phòng UBND tỉnh nhằm thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm. Nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trách nhiệm nêu gương, xây dựng và nâng cao chất lượng của CCVCNLĐ, gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và tiến tới hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước./.

Thiên Đăng