Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao kỹ năng đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, thức ăn; chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

(08:38 | 10/10/2019)

Thực hiện Công văn số 1459/TCTS-NTTS ngày 28/6/2019 của Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết trong lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản (NTTS)…

              
                        Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng - Tổng cục Thủy sản phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

 

Theo quy định Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (gọi tắt là Nghị định 26); Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 về Quy định quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản (gọi tắt là Thông tư 26) và các văn bản quy định chi tiết có liên quan.

Ngày 27-9, Tổng cục Thủy sản tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao kỹ năng kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; thức ăn thủy sản; chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho cán bộ quản lý Nuôi trồng thủy sản" các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau.

Theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định 26 và Thông tư 26, công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS được quy định chặt chẽ, hệ thống từ điều kiện kinh doanh đến quản lý chất lượng, đặc biệt là quy định các thời điểm có hiệu lực áp dụng.

Nội dung tập huấn gồm: Những điểm mới về NTTS trong Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn; những nội dung cần lưu ý khi đánh giá các tiêu chí về điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS; những nội dung khi đánh giá các tiêu chí về điều kiện cơ sở sản xuất giống thủy sản; công tác đăng ký, cấp mã số cơ sở NTTS lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; một số kỹ năng về lập đoàn kiểm tra, đánh giá, kết luận, cấp chứng nhận.

Để kịp thời triển khai các quy định trên, đảm bảo thời gian chuyển tiếp và không làm gián đoạn hoạt động trong lĩnh vực NTTS, kết thúc lớp tập huấn, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc triển khai các hướng dẫn tại Văn bản số 2034/BNN-TCTS ngày 25/3/2019 và Văn bản số 3850/TCTS ngày 03/6/2019 của Bộ NN&PTNT; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực NTTS về các quy định mới có liên quan tại Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết; tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng của Bộ NN&PTNT. Đặc biệt lưu ý việc thống kê, lập danh sách, xây dựng kế hoạch và triển khai đánh giá, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản; đăng ký đối với hình thức NTTS lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh./.

Thành Nghĩa