Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Thông tin chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04 đến 08/3

(08:25 | 14/03/2019)

Tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; tăng cường quản lý đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp; tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04 đến 08/3.


                               Thành viên Tổ hợp tác cấy lúa thanh niên ấp Kênh 8B, xã Thạnh Đông A,
                                                huyện Tân Hiệp tham gia vận hành thử máy cấy lúa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND chỉ đạo tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Yêu cầu Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạoTổng điều tra Trung ương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...) Ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên trang thông tin điện tử của cuộc tổng điều tra. UBND các huyện, thành phố cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp, làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra; thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Bản Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê địa bàn điều tra và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã ký ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. Nội dung tổng kết bám sát các nội dung Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 09/01/2014 về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, trong đó tập trung vào những nội dung chính: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở cơ sở; xây dựng và phát hành tài liệu về hòa giải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; kết quả huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở); công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 01/4/2019. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và báo cáo kết quả tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở về Sở Tư pháp trước ngày 20/3/2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã ký ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu, cụ thể: Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tăng 10% so với năm 2018; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2018. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo, điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; ban hành quyết định phân công quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản cho phù hợp với các quy định mới; ban hành chính sách đặc thù dựa trên khung chính sách chung của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung vào chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, đặc biệt là cán bộ quản lý, thanh tra tại các tuyến huyện, xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã ký ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 360 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, cụ thể thực hiện: Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 102 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của 199 hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá xếp loại trung bình, yếu kém và các hợp tác xã mới thành lập năm 2017; tạo điều kiện thành lập mới trên 110 hợp tác xã nông nghiệp ở các địa phương và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả. Đối với hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 20 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao áp dụng vào sản xuất nông sản; tập trung phát triển ứng dụng công nghệ sản xuất an toàn theo quy trình thực hành tốt (GAP), công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp. Các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trung bình, yếu, kém để đạt tiêu chí có hiệu quả; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả; phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã ký ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 gồm 09 đạo luật mới: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Thời gian tổ chức trong quý II/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã ký ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND điều chỉnh Dự án khôi phục và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2020, với các nội dung như sau: Điều chỉnh vị trí và diện tích, thời gian trồng rừng trong khu vực giao nhận khoán của các hộ dân theo mô hình 7/3 của các huyện An Minh, An Biên và Kiên Lương sang trồng tại huyện Hòn Đất; điều chỉnh vị trí trồng rừng trên bãi bồi do bị xói lở từ huyện An Minh sang huyện An Biên để thực hiện với diện tích là 35,34 ha; điều chỉnh tăng diện tích trồng rừng khu vực bãi lở nhẹ từ 38,34 ha lên 62,33 ha (tăng diện tích trồng rừng bãi lở thêm 23,99 ha); điều chỉnh kế hoạch năm triển khai thực hiện trồng rừng, làm vườn ươm cho phù hợp nguồn vốn phân bổ hàng năm. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã ký ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã ký ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện năm 2018 do Giám đốc Sở Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018; trình UBND tỉnh xem xét công bổ kết quả xếp hạng thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện năm 2018. Đề xuất các đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu để Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã ký ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND quy định thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, đối tượng chi và mức chi cho người kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh. Thẩm quyền xác định: Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để làm cơ sở thanh toán cho người trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp theo quy định. Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính được coi là phức tạp nếu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Hồ sơ vụ việc có nhiều nội dung cần phải xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà không thuộc trường hợp giải trình; hồ sơ vụ việc có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 02 ngành, lĩnh vực trở lên); hồ sơ vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Đoạn 2, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ và gia hạn thêm thời gian để xử lý; hồ sơ vụ việc mà đối tượng vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức nước ngoài; hồ sơ vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức (từ 02 cá nhân, tổ chức trở lên); hồ sơ vụ việc có các văn bản, tài liệu cần có thời gian xác minh, đánh giá hoặc tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan; hồ sơ vụ việc có áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thuộc trường hợp phức tạp đang được kiểm tra, đánh giá kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì sau khi trình người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, người trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ được chi hỗ trợ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã ký ban hành Công văn số 197/UBND-KTCN chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường quản lý đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Yêu cầu đẩy mạnh việc triển khai pháp luật về Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các văn bản vi phạm pháp luật rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong xã hội một cách có hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, trong đó tập trung là huyện Phú Quốc và các xã đảo trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, xây dựng, sử dụng sai mục đích theo quy định pháp luật, có biện pháp quản lý, bảo vệ, sử dụng đúng quy định không để bị tái lấn, chiếm làm mất an ninh trật tự địa phương; tố chức truy quét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của chủ rừng, các đơn vị có liên quan thiếu trách nhiệm, để xảy ra xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp; kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn huyện Phú Quốc, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đã buông lỏng quản lý, cấu kết, bao che, tiếp tay để xảy ra vi phạm, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo xử lý hình sự đối với các đối tượng phá rừng phòng hộ, rừng quốc gia, lấn chiếm đất công chuyển nhượng trái phép (vi phạm Luật Đất đai) theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, đất đai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; công bố quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã ký ban hành Công văn số 206/UBND-KTCN chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản. Yêu cầu tập trung công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tăng cường tọa đàm, tập huấn, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật nuôi tôm ở những vùng nuôi trọng điểm, vùng mới chuyển đổi, vùng tái sản xuất sau thiệt hại do môi trường, dịch bệnh. Tổ chức quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh, kịp thời thông báo, khuyến cáo sâu, rộng đến chính quyền địa phương và người dân chủ động ứng phó trong sản xuất. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhằm phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chủ động ứng phó với dịch bệnh trên động vật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành tốt quy hoạch nuôi tôm, thời vụ nuôi và ứng dụng kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường; kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh, xả thải thủy sản, nước nuôi thủy sản nhiễm bệnh làm lây lan dịch bệnh theo quy định. Trường hợp có dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản phải chủ động áp dụng đồng bộ, khẩn trương các biện pháp và huy động lực lượng để chống dịch; hỗ trợ kịp thời theo quy định để khôi phục sản xuất; đối với tôm nuôi, xem xét chuyển đổi cơ cấu sản xuất nếu vùng nuôi tôm liên tục gặp rủi ro, dịch bệnh, kém hiệu quả. Các huyện chưa có hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, cần khẩn trương xúc tiến xây dựng và đưa vào hoạt động; các huyện đã có cơ sở giết mổ cần chấn chỉnh, nâng cấp, đảm bảo yêu cầu./.

Bùi Kiên (tổng hợp)