Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh

(08:11 | 27/12/2018)

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 (đợt 1) nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2911_QD-UBND.signed.pdf