Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Mua sắm 02 máy photocopy chuyên dùng

(09:12 | 18/06/2019)

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội:..

- Gói thầu: Mua sắm 02 máy photocopy chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

- Nguồn vốn: Ngân sách.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2019 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (bằng chữ: Một triệu đồng).

Hồ sơ đề xuất bao gồm: 01 bản gốc, 03 bản chụp kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá: 5.000.000 đồng (bằng chữ: Năm triệu đồng). Nhà thầu có thể nộp bảo lãnh dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một trong các hình thức: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành (theo mẫu số 04a, 04b Chương III của hồ sơ yêu cầu) và phải được gửi đến bên mời thầu chậm nhất là trước 14 giờ 00 ngày 28 tháng 6 năm 2019 (thời điểm đóng thầu).

Địa điểm nhận và mở hồ sơ đề xuất: Tại Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Số 06 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 0297.3869 675.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên./.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH KIÊN GIANG

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thong bao so 407_TB-VP.pdf