Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

(16:16 | 01/07/2020)

Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 32/3/2020 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 729_QD-UBND.signed.pdf