Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Lịch sử hình thành

  • Lịch sử “Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước”

    (16:06 | 20/12/2017)

    Việc xác định ngày thành lập Văn phòng Chính phủ gắn liền với việc thành lập Nhà nước, thành lập Chính phủ. Tức là căn cứ vào các sự kiện lịch sử về tổ chức và hoạt động của Chính phủ: Từ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây đến Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.