SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>CHÍNH QUYỀN>>Báo cáo - Thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

  • Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, một số công tác trọng tâm tháng 12/2018

    (08:45 | 04/12/2018)

    Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản; kim ngạch xuất khẩu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; vận tải; công tác xây dựng cơ bản trong tháng tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân trong tháng tăng gần 5,0% so với tháng 10, so với cùng kỳ năm 2017 giá trị giải ngân cao hơn 64,70 tỷ đồng, việc cắt giảm điều chuyển vốn được chỉ đạo, đôn đốc thực hiện quyết liệt…