Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

TRANG CHỦ>>CHÍNH QUYỀN>>Báo cáo - Thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

  • Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

    (09:47 | 10/07/2019)

    Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động cụ thể hóa tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương bằng nhiều văn bản chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan trực thuộc. Việc kiểm tra, đánh giá tình hình, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra được tập trung thực hiện. Qua đó, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; linh hoạt xử lý các tình hình phát sinh cho các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu đề ra.